Yoga Photography

Danny Paradise - ​सालम्ब सर्वाङ्गासन - Sālamba Sarvāṅgāsana

सालम्ब सर्वाङ्गासन - Sālamba Sarvāṅgāsana

Danny Paradise - ​हलासन - Halāsana

हलासन - Halāsana

Danny Paradise - ​कर्णपीडासन - Karṇa-Pīḍāsana

कर्णपीडासन - Karṇa-Pīḍāsana

Danny Paradise - ​ऊर्ध्वपद्मासन - Ūrdhva-Padmāsana

ऊर्ध्वपद्मासन - Ūrdhva-Padmāsana

Danny Paradise - ​पिण्डासन - Piṇḍāsana

पिण्डासन - Piṇḍāsana

Danny Paradise - ​मत्स्यासन - Matsyāsana

मत्स्यासन - Matsyāsana

Danny Paradise - ​उत्तान पादासन - Uttāna Pādāsana

उत्तान पादासन - Uttāna Pādāsana

Danny Paradise - ​शीर्षासन - Śīrṣāsana A

शीर्षासन - Śīrṣāsana A

Danny Paradise - ​ऊर्ध्व दण्डासन - Ūrdhva Daṇḍāsana

ऊर्ध्व दण्डासन - Ūrdhva Daṇḍāsana

Danny Paradise - ​Bālāsana

Bālāsana

Danny Paradise - ​बद्ध पद्मासन - Baddha Padmāsana

बद्ध पद्मासन - Baddha Padmāsana

Danny Paradise - ​योगमुद्रा - Yoga-Mudrā

योगमुद्रा - Yoga-Mudrā

Danny Paradise - ​पद्मासन - Padmāsana

पद्मासन - Padmāsana

Danny Paradise - ​उत्प्लुतिः - Utplutiḥ

उत्प्लुतिः - Utplutiḥ

Richard Pilnick - शवासन - Śavāsana

शवासन - Śavāsana

Using Format